B艂膮d
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character

1. INFORMACJE OG覮NE.

1. Operatorem Serwisu WWW.TARGILATO.PL jest:

MT Targi sp. z o.o.

ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa

S眃 Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S眃owego

KRS: 0000331172, NIP: 113-27-71-120

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u縴tkownikach i ich zachowaniach w nast阷uj眂y spos骲:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie technicznych log體 na poziomie serwera www.
 3. Poprzez zapisywanie log體 dokumentuj眂ych procesy rejestracji us硊g.
 4. Poprzez zapisywanie log體 dokumentuj眂ych spos骲 korzystania z Panelu Klient.
 5. Poprzez zapisywanie w urz眃zeniach ko馽owych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u縴tkownika.
 2. Serwis mo縠 zapisa ponadto informacje o parametrach po潮czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie s udost阷niane podmiotom trzecim inaczej, ni za zgod u縴tkownika.
 4. Dane podane w formularzu mog stanowi zbi髍 potencjalnych klient體, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikaj眂ym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs硊gi zg硂szenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mog by przekazane podmiotom technicznie realizuj眂ym niekt髍e us硊gi ? w szczeg髄no禼i dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot體 b阣眂ych operatorami domen internetowych  (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa j.b.r ? NASK), serwis體 obs硊guj眂ych p砤tno禼i lub te innych podmiot體, z kt髍ymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp蟪pracuje.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plik體 cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi dane informatyczne, w szczeg髄no禼i pliki tekstowe, kt髍e przechowywane s w urz眃zeniu ko馽owym U縴tkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z kt髍ej pochodz, czas przechowywania ich na urz眃zeniu ko馽owym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj眂ym na urz眃zeniu ko馽owym U縴tkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj眂ym do nich dost阷 jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s w nast阷uj眂ych celach:
 5. tworzenia statystyk, kt髍e pomagaj zrozumie, w jaki spos骲 U縴tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo縧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto禼i;
 6. utrzymanie sesji U縴tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi阫i kt髍ej U縴tkownik nie musi na ka縟ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has砤;
 7. okre秎ania profilu u縴tkownika w celu wy秝ietlania mu dopasowanych materia丑w w sieciach reklamowych, w szczeg髄no禼i sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plik體 cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?sta砮? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s plikami tymczasowymi, kt髍e przechowywane s w urz眃zeniu ko馽owym U縴tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy潮czenia oprogramowania (przegl眃arki internetowej). ?Sta砮? pliki cookies przechowywane s w urz眃zeniu ko馽owym U縴tkownika przez czas okre秎ony w parametrach plik體 cookies lub do czasu ich usuni阠ia przez U縴tkownika.
 9. Oprogramowanie do przegl眃ania stron internetowych (przegl眃arka internetowa) zazwyczaj domy秎nie dopuszcza przechowywanie plik體 cookies w urz眃zeniu ko馽owym U縴tkownika. U縴tkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegl眃arka internetowa umo縧iwia usuni阠ie plik體 cookies. Mo縧iwe jest tak縠 automatyczne blokowanie plik體 cookies Szczeg蟪owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl眃arki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plik體 cookies mog wp硑n辨 na niekt髍e funkcjonalno禼i dost阷ne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urz眃zeniu ko馽owym U縴tkownika Serwisu i wykorzystywane mog by r體nie przez wsp蟪pracuj眂ych z operatorem Serwisu reklamodawc體 oraz partner體.
 12. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno禼i tych firm, aby pozna zasady korzystania z plik體 cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno禼i Google Analytics
 13. Pliki cookie mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg髄no禼i sie Google, do wy秝ietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u縴tkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o 禼ie縞e nawigacji u縴tkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 14. W zakresie informacji o preferencjach u縴tkownika gromadzonych przez sie reklamow Google u縴tkownik mo縠 przegl眃a i edytowa informacje wynikaj眂e z plik體 cookies przy pomocy narz阣zia:https://www.google.com/ads/preferences/

4. LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niekt髍ych zachowaniach u縴tkownik體 podlegaj logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s wykorzystywane wy潮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs硊gi 秝iadczonych us硊g hostingowych.
 2. Przegl眃ane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog podlega:
 • czas nadej禼ia zapytania,
 • czas wys砤nia odpowiedzi,
 • nazw stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protok蟪 HTTP,
 • informacje o b酬dach jakie nast眕i硑 przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u縴tkownika (referer link) ? w przypadku gdy przej禼ie do Serwisu nast眕i硂 przez odno秐ik,
 • informacje o przegl眃arce u縴tkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powy縮ze nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegl眃aj眂ymi strony.
 2. Dane powy縮ze nie s wykorzystywane jedynie dla cel體 administrowania serwerem.

5. UDOST蔖NIENIE DANYCH.

 1. Dane podlegaj udost阷nieniu podmiotom zewn阾rznym wy潮cznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umo縧iwiaj眂e identyfikacj osoby fizycznej s udost阷niane wy潮czenie za zgod tej osoby.
 3. Operator mo縠 mie obowi眤ek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa縩ionym organom na podstawie zgodnych z prawem 勘da w zakresie wynikaj眂ym z 勘dania.

6. ZARZZANIE PLIKAMI COOKIES ? JAK W PRAKTYCE WYRA疉 I COFA ZGOD?

 1. Je秎i u縴tkownik nie chce otrzymywa plik體 cookies, mo縠 zmieni ustawienia przegl眃arki. Zastrzegamy, 縠 wy潮czenie obs硊gi plik體 cookies niezb阣nych dla proces體 uwierzytelniania, bezpiecze駍twa, utrzymania preferencji u縴tkownika mo縠 utrudni, a w skrajnych przypadkach mo縠 uniemo縧iwi korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz眃zania ustawieniami cookies wybierz z listy poni縠j przegl眃ark internetow/ system i post阷uj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Patronat Honorowy

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dawid Lasek
Podsekretarz w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Marek Olszewski

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Adam Struzik
Marsza艂ek Wojew贸dztwa Mazowieckiego
Pawe艂 Niewiadomski
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • POT
 • PIT
 • frot
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • dziennik turystyczny
 • Partner bran縪wy:
 • rynek_turystyczny
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • organizatorzy imprez
 • turystyka24
 • ekonferencje
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Patronat prasy bran縪wej:
 • Wiadomosci turystyczne
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • polskieszlaki
 • Partner bran縪wy:
 • Hotelarz
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • PZOT
 • Wsp蟪praca medialna:
 • iptourism
 • moje konferencje
 • konferencyjnie.pl
 • Sale biznesowe
 • Przegl眃
 • miejsca konferencyjne
 • Travel Magazin
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • polska niezwyk砤
 • polska turystyczna
 • Region Partnerski:
 • Mazowsze
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • Wawer
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • Wasza_turystyka
 • Wsp蟪praca medialna:
 • Wasze_podr罂e
 • Travel Compass
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • traseo
 • POLSKA NIEZNANA
 • tourbiznes
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • Lewiatan
 • SKKP
 • PITM
 • SOIT
 • WARORG
 • LOGO
 • TURWIEJ
 • Wsp蟪praca medialna:
 • podroze
 • Blogi wsp蟪pracuj眂e:
 • slow
 • Wsp蟪praca medialna:
 • fundacja
 • Wsp蟪praca internetowa:
 • nocowanie
 • Wsp蟪praca medialna:
 • informator